INFORMÁCIE

Cieľom osemnásteho ročníku mezinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná mechanika je stretnutie a profesionálny rozvoj doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Účastníci konferencie získajú prehľad o aktuálnej riešenej problematike v oblasti mechaniky telies. Riešené úlohy súvisia s podporou výskumu a vývoja nie len v priemyselnej oblasti budú prezentované v hoteli Grand Matej, ktorý sa nachádza v historickom centre Banskej Štiavnici. Záštitu nad touto konferenciou prevzal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.

Zameranie:

 • dynamika
 • experimentálna mechanika
 • hluk a vibrácie
 • multibody dynamika
 • výpočtová mechanika
 • biomechanika
 • mechanika tekutín
 • mechatronika
 • pružnosť a pevnosť, creep a plasticita
 • lomová mechanika, únava materiálov
 • spoľahlivosť a životnosť konštrukcií
 • mechanika hornín a zemín

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština, polština a angličtina

Vložné

Registračný poplatok je vo výške 350,- Euro. Poplatok musí byť zaplatený bankovým prevodom na účet:

Adresát: Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV, Dúbravská cesta 4, 842 20 Bratislava

Adresa banky: Slovenská sporiteľňa Bratislava

č.účtu: 0011466957/0900

IBAN: SK4309000000000011466957

SWIFT / BIC: GIBASKBX

variabilní symbol: automaticky zaslaný pri registrácii

špecifický symbol: …… (ID účastníka)

Originálne ID a variabilný symbol bol zaslaný automaticky každému účastníkovi pri registrácii na stretnutie. Pri hromadnej platbe na platobný príkaz, prosím, uveďte v poznámke pre príjemcu všetky ID účastníkov, za ktorých je poplatok platený. Registračný poplatok zahrňuje ubytovanie, stravovanie a vložné. Súčasťou vložného sú organizačné náklady konferencie, náklady na občerstvenie a doprovodné akcie v rámci konferencie. V prípade neúčasti účastníka nebude poplatok vrátený, je však možné vyslať zástupcu. Konferencie sa môžu zúčastniť i doprevádzajúce osoby. Ich program a rozsah požadovaných služieb je nutné dohodnúť zvlášť s organizátormi konferencie, dohodnutý poplatok bude zaplatený v hotovosti v mieste konania konferencie.